TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Psykoterapia Anne Dahlgren, Länsikatu 15, 80110 Joensuu

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Anne Dahlgren
puh. 045 878 1876
psykoterapia@annedahlgren.fi

3. Rekisterit
Psykoterapia Anne Dahlgrenin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan hoidon toteuttaminen sekä palvelujen laskutus.

Asiakkaan hoidon osalta tietojen käsittely perustuu lakiin. Maksutietojen osalta käsittely perustuu sopimukseen.

5. Kerättävät tiedot
Terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja säilyttää potilasasiakirjat. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tiedot tallennetaan potilasasiakirjaan, jonka laatimisesta säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992).

Potilasasiakirjaan kerättävät tiedot: Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, lähiomainen, hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö sekä terapiamuistiinpanot.
Tietoja kerätään potilaan hoidon suunnittelun ja toteuttamisen turvaamiseksi.

Tietojen antaminen on pakollista. Jos asiakas ei anna tarvittavia tietoja, ei asiakassuhdetta hänen kanssaan voi perustaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
• Asiakkaalta saadut tiedot.
• Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta, muilta hoitavilta yksiköiltä tai Kelasta saatavat tiedot.
• Hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan luvalla tai lakiin perustuen.

Kirjanpitoon liittyvän lainsäädännön toteutumiseksi laskutustietoja käsittelee yrityksen kirjanpidosta vastaava Tili-Satu Oy.

8. Tietojen säilytysaika
Laskutukseen tai muihin kuin terveydenhuollon palveluihin liittyvät henkilötiedot poistetaan psykoterapeutin rekisteristä psykoterapian päättymisen yhteydessä. Potilasasiakirjoja säilytetään terveydenhuollon potilasasiakirjoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 298/2009.)

Kirjanpitoaineistoa säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjata, poistaa ja saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä. Lain mukaan säilytettäviä tietoja ei kuitenkaan ole mahdollista poistaa.

Jos asiakas kokee tietojaan käsitellyn lainvastaisesti, hän voi saattaa asiansa Tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi.


Luo kotisivut ilmaiseksi!